Privacy Policy (Privacybeleid)

English version below

Privacybeleid KLOMP! Animation

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KLOMP! Animation. U dient zich ervan bewust te zijn dat KLOMP! Animation niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

KLOMP! Animation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KLOMP! Animation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KLOMP! Animation of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KLOMP! Animation of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

KLOMP! Animation
Westblaak 92/ Unit 10
3012 KM Rotterdam
The Netherlands

 

Privacy policy KLOMP! Animation

Version 0.1
This page was last modified on 01-02-2018

We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our website, why we collect this data and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of KLOMP! Animation. You should be aware that KLOMP! Animation is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy.
KLOMP! Animation respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data

Use of our services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure KLOMP servers! Animation or that of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Communication

When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure KLOMP servers! Animation or that of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.

Cookies

We collect data for research in order to gain a better insight into our customers, so that we can tailor our services accordingly.
This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure KLOMP servers! Animation or that of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services relating to website activity and internet usage.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to us at the moment.

Turn off cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

KLOMP! Animation
Westblaak 92 / Unit 10
3012 KM Rotterdam
the Netherlands